Vast bedrag per maand   Echte motorcross website design    Zelf beheren en aanpassen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MXsite.nl

Versie: 14-12-2023

 1. Definities
  a. MXsite.nl: Een handelsnaam en onderdeel van Davium Webdesign, gevestigd aan Christinastraat 53, 6862 GK te Oosterbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84341130.
  b. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van MXsite.nl.
 2. Dienstverlening
  a. MXsite.nl biedt de mogelijkheid tot het leasen van een layout websites tegen de tarieven van €24,- of €39,- exclusief btw, gebaseerd op het gekozen pakket.
  b. De website wordt stopgezet bij beëindiging van het leasecontract.
  c. Klanten hebben tevens de optie om de website in één keer af te kopen en te behouden, maar mogen deze niet doorverkopen.
  d. Het invullen van de lease website is mogelijk met de invulservice van €250,- exclusief Btw.
 3. Hosting, Support en Onderhoud
  a. Bij het pakket zijn hosting, support en onderhoud inbegrepen.
  b. Hosting omvat de benodigde serverruimte voor de website.
  c. Support biedt technische hulp en beantwoording van vragen met betrekking tot de diensten van MXsite.nl.
  d. Onderhoud omvat regelmatige updates en technische aanpassingen om de optimale werking van de website te waarborgen.
 4. Betaling en Facturering
  a. Betaling geschiedt op maandelijkse basis conform het gekozen tarief.
  b. Facturen worden elektronisch verstrekt via het opgegeven e-mailadres.
 5. Intellectueel Eigendom
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website blijven eigendom van MXsite.nl.
  b. Klanten hebben het recht om de website te gebruiken overeenkomstig het leasecontract, maar hebben geen recht op overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
 6. Beëindiging van de Overeenkomst
  a. Het leasecontract kan door de klant worden beëindigd met inachtneming van de opzegtermijn zoals vastgesteld in de overeenkomst.
  b. MXsite.nl behoudt het recht om de overeenkomst te beëindigen bij niet-naleving van de voorwaarden door de klant.
 7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
  a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  b. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.
 8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
  a. MXsite.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen.

Door gebruik te maken van de diensten van MXsite.nl gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

MXsite.nl

+31 6 11212836
braap@mxsite.nl